top of page

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU
VM Recruitment s.r.o.

Odosielateľ  On-Line registračného formulára zakliknutím políčka Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie do databázy záujemcov o zamestnanie na stránke www.vmrecruitment.sk vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Súčasne dobrovoľne  súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu  titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely evidencie záujemcov o sprostredkovanie zamestnania a to spoločnosťou VM Recruitment s.r.o., Diviacka Nová Ves 559, 972 24, Slovensko, (ďalej len „prevádzkovateľ“)  po dobu 3 rokov od dátumu zaslania On-Line formuláru.

 

Zároveň berie na vedomie :

  • že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: info@vmrecruitment.com,

  • že jeho osobné údaje môže prevádzkovateľ  poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom,  že má právo  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,

  • že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

bottom of page